POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

WSZYSTKIE PYTANIA

Mieszkam w domu zbudowanym w roku 1977: czy może zawierać azbest? Jakie jest ryzyko w przypadku obecności azbestu?

a. Czy zawiera azbest?

Odkrycie azbestu w budynkach sprzed roku 1991 jest wysoce prawdopodobne. W przypadku zaplanowania remontu trzeba wykonać w nieruchomości „badanie przed rozpoczęciem prac", w celu stwierdzenia obecności azbestu i uniknięcia ryzyka zatrucia.

b. Jakie jest ryzyko w przypadku obecności azbestu?

Przy normalnym użytkowaniu lokalu (przebywanie bez podejmowania prac remontowych), jeśli materiały nie są uszkodzone, nie ma ryzyka kontaktu z substancją toksyczną. Gdy zachodzi podejrzenie obecności azbestu w materiałach będących w złym stanie, lub jeśli chcecie Państwo wykluczyć wszelkie ryzyko, możecie zlecić "badanie w przypadku zwykłego użytkowania", które wykonuje licencjonowana firma. Prace prowadzone bez zachowania ostrożności prowadzą do pylenia i narażają pracowników oraz mieszkańców na kontakt z włóknami azbestu. Przed wszelkimi pracami konieczne jest przeprowadzenie badania, a w niektórych przypadkach usunięcie elementów azbestowych z obszaru objętego pracami.

Czy badanie na obecność azbestu jest wymagane w przypadku prac nieobjętych koniecznością pozwolenia na budowę?

Tak, ponieważ bez przeprowadzenia "badania przed rozpoczęciem prac "nie ma możliwości wykluczenia obecności azbestu w materiałach. To jedyny sposób pozwalający wykryć zagrożenie i uniknąć kontaktu osób z włóknami azbestu (dotyczy budynków sprzed 1991).

Czy osoba prywatna może samodzielnie usunąć płyty z eternitu?

Tak. Płyty można usunąć pod następującymi warunkami:

  • Materiały muszą być nieuszkodzone, w dobrym stanie.
  • Należy przestrzegać dobrych praktyk opisanych np. w ulotce SUVA (nr ref. 33.031.f). W dokumencie tym określone są narzędzia i stroje ochronne, sposób zdejmowania płytek, ich oczyszczania i usuwania.
Mam zamiar zainstalować kolektory słoneczne na dachu stodoły (podlegającej pozwoleniu na budowę). Czy muszę wypełnić oświadczenie o substancjach niebezpiecznych i zlecić "badanie przed rozpoczęciem prac"?

Tak, jeśli budynek powstał przed rokiem 1991, a prace dotyczą starych materiałów. Trzeba wypełnić oświadczenie o substancjach niebezpiecznych i przeprowadzić to badanie.

Czy trzeba przeprowadzić badanie na obecność azbestu w przypadku prowadzenia negocjacji handlowych dotyczących nieruchomości w Genewie?

Nie, w Szwajcarii nie ma obowiązku takiego badania w przypadku negocjacji handlowych, takich jak sprzedaż czy wynajem nieruchomości. Jednak przeprowadzenie badania przed dokonaniem transakcji handlowej może się okazać przydatne przy negocjacjach.

Co robi ekspert podczas badania?

Podczas badania kontrolnego, ekspert wyszukuje i wskazuje materiały mogące zawierać azbest, PCB oraz/lub ołów. Pobiera próbki uważając przy tym, aby nie mieć kontaktu z substancją i nie skazić miejsca. Następnie wysyła próbki do laboratorium. Składa raport z opracowaniem wyników i wyraźnym, precyzyjnym wskazaniem miejsc zawierających niebezpieczne substancje, które należy bezpiecznie usunąć lub ostrożnie się z nimi obchodzić.

Prace odbywają się u mnie

Czy jest Pan/Pani lokatorem i prace odbywają się w Pana/Pani lokalu? Czy wiadomo, z którego roku pochodzi budynek/dom? Można zasięgnąć informacji, czy zostało przeprowadzone badanie na obecność azbestu / PCB / ołowiu w danym lokalu. Informacji powinna udzielić administracja lub właściciel.

Zajmuję mieszkanie z lat 80-tych, w którym wykryto przeciek. Firma upoważniona przez administrację wykonała prace naprawcze w mojej łazience, doprowadzając przy tym do pylenia w mieszkaniu przy skuwaniu części płytek ceramicznych.

a. Jakie jest ryzyko zagrożenia zdrowia mojego i mojej rodziny?

Nie można z góry wykluczyć obecności azbestu bez przeprowadzenia analizy, ponieważ budynek pochodzi sprzed roku 1991. Jeśli klej mocujący płytki na ścianie zawierał azbest, to ta czynność uwolniła wraz z pyłem włókna azbestowe. Ryzyko dla zdrowia wzrasta wraz z długością ekspozycji na to oddziaływanie (chyba, że glazurnik zachował należyte środki ostrożności? A może współpracował z wyspecjalizowaną firmą?)

b. Co mam zgłosić administracji?

Wydział ds. Toksyczności Środowiska Zurbanizowanego Kantonu Genewskiego skontaktuje się z administracją budynku w celu ustalenia dalszego postępowania (ewentualnego przeprowadzenia badania wstępnego, badania na obecność azbestu, odkażenia lokalu).

Jakie są podstawowe wymagania względem firmy z kantonu Vaud, zajmującej się usuwaniem azbestu i realizującej zlecenia w Genewie?

Podstawowe wymagania konieczne w przypadku prowadzenia prac w Kantonie Genewskim:

  • Firma musi figurować na liście SUVA
  • Firma musi stosować Dyrektywę „Usuwanie materiałów zawierających azbest" opracowaną przez STEB (patrz podstawy prawne na www.ge.ch).
Czy STEB systematycznie kontroluje place budowy?

STEB wyrywkowo kontroluje place budowy przed rozpoczęciem robót. Place poddawane kontroli wybierane są według kryteriów takich jak: sąsiadujące środowisko, typologia placu, rodzaj prac. STEB interweniuje także w przypadku zgłoszenia skarg imiennych.